Fiskevård del 9

Fiskevård del 9

Död ved är det mest levande!

Finns det något en fiskevårdare ska lära sig så är det betydelsen av död och levande ved. Träd i vattnet och på strandkanterna har följande fördelar:

  • Stabiliserar kanterna via rötterna (minskar erosion)
  • Genererar föda via löv (näring) > insekter > fisk
  • Skuggar vattnet vilket ger lägre temperatur och mindre igenväxning (mycket tydligt i bäckar)
  • Ger skydd och gömslen för fisken bland grenar
  • Ökar den biologiska mångfalden

Dessutom skapar ved i vattnet bra fiskeplatser. Förr byggde man ofta risvasar vilket skulle öka fiskmängden. Denna effektiva metod har minskat under de senaste årtiondena men idag ökar det igen vilket är mycket positivt.

Hur mycket ved ska då finnas i ett fiskevatten? Ett riktvärde är att vattnet ska innehålla minst 6 bitar (100x10 cm) per 100 kvadratmeter.


Ett tydligt exempel. En liten bäck med träd nära som bl.a. ger skugga. Hade inte dessa träd funnits så hade hela bäcken varit igenväxt.

Av: C-J Månsson