Svenska fiskar

Våra svenska fiskarter

Detta är ett gammalt arbete från mitt första studieår på Sportfiskeakademin. Arbetet låg under ämnet sportfiskemetodik och meningen var att beskriva de vanligaste svenska fiskarterna.
Av: Carl-Johan Månsson

Sötvattensarter
ABBORRE En av våra vanligaste fiskarter. Finns i hela landet förutom i fjällregionen. Maxvikt: 4 kg. Lektid: april-juni. Maxålder: 10 år. Föda: småfisk, insekter, kräftor, larver. Engelska: perch latin: Perca fluviatilis.

ASP Utbredning: Vänern, Mälaren samt Hjälmarens vattensystem. Emån, Stångån och Motala Ström. Maxvikt: 10kg. Lektid: april-maj. Maxålder: 20 år. Föda: Fisk. Latin: Aspius aspius.

BJÖRKNA Kan lätt förväxlas med braxen. Björknan är vitare med svagt röda fenor. Finns i södra och mellersta Sverige. Maxvikt: 2 kg. Lektid: maj-juni. Maxålder: 10år. Föda: snäckor, maskar, mygglarver. Latin: Abramis blicca.

BRAXEN Utbredning: Södra, mellersta Sverige. Maxvikt: 10 kg. Lektid: maj-juni. Maxålder: 20 år. Föda: maskar, larver, kräftdjur. Kan även äta småfisk. Latin: Abramis brama.

BÄCKRÖDING Fördes in till Sverige på 1890-talet och har satts ut i många svenska vatten dock mest i Norrland. Lektid: sept-nov. Föda: småfisk, insekter och larver. Latin: Salmo fontinalis.

FAREN Lik braxen och björkna men skiljer sig från dessa med den längre analfenan. Utbredning: Vänern, Hjälmaren, Mälarens vattensystem samt Helge Å. Maxvikt: 1kg. Lektid: april-maj. Föda: hoppkräftor, hinnkräftor och fjädermygglarver. Latin: Abramis ballerus.

FÄRNA En omtyckt sportfisk. Lik iden men skiljs lätt på formen av analfenan. Färnan har utåtsvängd ytterkant medan iden har inåtsvängd. Förekommer mest i strömmande vatten i södra och mellersta Sverige. Maxvikt: 5kg. Lektid: april-juni. Föda: insekter, maskar, snäckor, småfisk, bär och frön. Svenska sportfiskerekordet är från det populära metvattnet Svartån, Östergötland. Fisken vägde 3430gr. Idag (2007) är rekordet från Emån. Fisken vägde 3578 gr. Engelska: chub. Tyska: döbel. Latin: Leucisius cephalus.

GRÄSKARP Har satts ut i runt 5000! svenska vatten idag för att reducera växlighet. Kommer från Kina där den lever i bla Amur-floden. Odlas fram idag på Aneboda karpodling i Småland. Är mest utsatt i södra Sverige. Första försöken gjordes på 70-talet och har visat sig vara en bra åtgärd i igenväxta vatten då den äter växtdelar. Maxvikt: 30kg. Lektid: Leker inte naturligt i Sverige men i Kina på försommaren. Latin: Ctenopharyngodon idella.

GÄDDA Mycket omtyckt sportfisk då den blir stor och stark. Finns i hela Sverige förutom högfjällsregionen och västkusten där salthalten är för hög. Maxvikt: runt 35kg. Lektid: mars-maj. Föda: fisk av alla arter och storlekar. Latin: Esox lucius. Engelska: pike.

GÄRS Denna lilla fisk som många kallar snorgärs och som många klagar över när de får den på kroken finns nästan i hela Sverige. Maxvikt: ½ kg. Lektid: april-maj. Föda: insektslarver, musslor och fiskyngel. Latin: Gymnocephalus cernua.

GÖS Finns i södra och mellersta Sverige där den även har satts ut i en hel del vatten. Maxvikt: 15 kg. Lektid: april-juni. Föda: mest småfisk. Populär sportfisk. Latin: Stizostedion lucioperca

HARR Finns i de Norrländska delarna av landet. Maxvikt: 4 kg. Lektid: Runt tiden vid islossningen. Föda: bottendjur, insektslarver, kräftdjur samt snäckor. En mycket omtyckt flugfiskeart. Latin: Thymallus thymallus.

ID Med det latinska namnet Leuciscus idus. Finns över större delen av landet. Maxvikt: 5kg. Lektid: mars-maj. Föda: snäckor, musslor och larver. Äter även en hel del småfisk. Samlas i stora stim vid leken på våren då den stiger upp i många vattendrag längs ostkusten.

KARP Kungen bland karpfiskar som man skulle kunna skriva sidor om. Maxvikt: 40 kg. Lektid: maj-juni. Föda: larver, maskar, snäckor, musslor-en allätare. Togs in till Sverige under 1500-talet av munkarna som matfisk. Karpen kan bli 100år! Latin: Cyprinus carpio.

LAKE Finns över nästan hela Sverige. Maxvikt: 10kg. Lektid: dec-mars. Föda: insektslarver, snäckor, musslor och fisk. Latin: Lota lota.

LAX Har minskat kraftigt i landet efter alla regleringar i de större vattendragen. Finns runt hela kusten samt angränsande vattendrag. Maxvikt: 40kg. Lektid: senhöst. Ynglen återkommer till det vattendrag där de föddes. Föda: insekter, fiskdiet. Latin: Salmo salar.

LÖJA Latin: Alburnus alburnus. Finns i nästan alla vatten utom delar av det norrländska inlandet. En liten fisk som sällan blir över 25 cm. Lektid: juni. Föda: planktondjur. Används ofta som betesfisk i sverige.

MAL Utbredning: Emån, Helge Å, Båven, Möckeln. Maxvikt: 300kg. Lektid: vid temp över 22 grader. Föda: som små äter de maskar, insektslarver och fiskyngel. När de blir större övergår de till fiskföda i allt större grad. Latin: Siluris glanis.

MÖRT Utbredning: över hela landet. Maxvikt 2kg. Lektid: april-juni. Föda: maskar, snäckor och insektslarver. Är den art som är känsligast för försurning. Latin: Rutilus rutilus.

NORS Finns i många sydsvenska vatten. Maxvikt: ½ kg. Lektid: Efter islossningen. Föda: plankton, bottendjur, småfisk. Används som betesfisk i stor skala. Latin: Osmerus eperlanus.

REGNBÅGE Kom till Sverige från Tyskland på 1890-talet. Har satts ut i många sportfiskevatten. Maxvikt: 20 kg. Lektid: Reproducerar sig bara i undantagsfall i Sverige. Normalt leker den på våren. Föda: Insektslarver, kräftdjur och senare fiskar. Latin: Oncorhynchus mykiss.

RUDA Utbredningen är från Skåne till Tornedalen. Det finns även dammrudor som i mindre vatten inte blir större än något hekto. Maxvikten på sjörudan är runt 4kg. Lektid: maj-juni. Föda: maskar och andra bottendjur. Är bland de tåligaste fiskar vi har mot syrebrist. Latin: Carassius carassius.

RÖDING Förekommer främst i stora och kalla sjöar. Finns i Hornavan, Storsjön, Vättern, Sommen mfl. Maxvikt: 10 kg. Lektid: sept-nov. Föda: fisk. Latin: Salvelinius alpinus.

SARV En av våra vackraste karpfiskar med de blodröda fenorna och den guldglänsande kroppen. Finns i södra och mellersta Sverige. Maxvikt: 2 kg. Lektid: maj-juni. Föda: insekter, rom och småfisk. Latin: Scardinius erythrophthalmus.

SIK Det finns en mängd olika arter. Latinska namnet är Coregonus lavaretus. Utbredning: längs ost och sydkusten samt flera av de stora sjöarna. Maxvikt: 10kg. Lektid: senhöst. Föda: bottendjur.

STÄM En liten fisk som kan väga upp till ett ½ kilo. Finns i de flesta älvarna samt Vänerns vattensystem. Lektid: mars-maj. Föda: insektslarver. Latin: Leuciscus leuciscus.

SUTARE Latin: Tinca tinca som är en vacker karpfisk. Finns i delarna söder om Dalälven. Maxvikt: 6kg. Lektid: maj-juli. Kan leka i omgångar under en säsong. Föda: larver, maskar, snäckor.

VIMMA Kommer man oftast i kontakt med under leken då den stiger upp i strömmande vattendrag för lek. Det sker i apr-maj. Maxvikt: 2kg. Finns mest längs ostkusten samt några insjöar. Föda: Insektslarver och maskar. Latin: Vimba vimba.

ÅL En mystikens fisk som finns över hela landet utom fjällen. Maxvikt:10 kg. Lektid: sker under våren i Sargassohavet i Atlanten. Föda: Ålen är en allätare av stora mått. Latin: Anguilla anguilla.

ÖRING Salmo trutta. Utbredning över hela landet. Det finns även havsöring och bäcköring beroende på levnadsmiljö. Maxvikt: 15kg. Lektid: sept-jan. Föda:sländlarver, kräftdjur och småfisk.

Saltvattensarter
TORSK (Gadus morrhua) Finns i hela Nordatlanten och Östersjön. Maxvikt: 50kg. Lektid: våren. Föda: krabbor, musslor ,räkor mm.

GRÅSEJ (Pollacius virens) Skagerak, Kattegatt, Öresund, samt södra Östersjön. Maxvikt: 25kg. Lektid: feb. Föda: lysräkor och fisk.

VITLING (Merlangius merlangus) Skagerak, Kategatt, Nordsjön, Öresund samt södra Östersjön. Maxvikt: 3 kg. Lektid: apr-maj. Föda: sill och tobis.

SILL/STRÖMMING (Clupea harengus) Går ofta i stora stim. Finns längs hela kusten och haven. Maxvikt: 1kg. Lektid: vinter-vår. Föda: djurplankton, kräftdjur och fiskyngel.

SKARPSILL (Sprattus sprattus) Utbredning längs syd och västkusten samt Östersjön. Maxvikt: Oftast inte större än 20 cm. Lektid: vår-sommar. Föda: Djurplankton.

LUBB (Brosme brosme) Skagerack. Maxvikt: 20kg. Lektid: apr-juli. Föda: Kräftdjur och bottenfiskar.

LÅNGA (Molva molva) Från västkusten ner till Öresund. Maxvikt: 35 kg. Lektid: mars-juli. Föda: sill, torsk, makrill, krabbor, bläckfiskar.

HAVSÅL (Conger conger) Nordsjön samt Öresund. Maxvikt: 70kg. Lektid: våren i Atlanten. Föda: Krabbor, hummrar mm.

HAVSKATT (Anarhichas lupus) Skagerack och Kattegatt. Maxvikt: 25kg. Lektid: dec-mars. Föda: Krabbor musslor, sjöstjärnor och sjöborrar. Med deras brutala tanduppsättning krossas all föda med lätthet.

RÖDSPÄTTA ( Pleuronectes platessa) Västkusten, Öresund samt södra Östersjön. Maxvikt: 7 kg. Lektid: nov-juni. Föda: kräftdjur, borstmaskar och musslor.

NÄBBGÄDDA (Belone belone) Finns längs hela den Svenska kusten. Maxvikt: 2 kg. Lektid: apr-maj. Föda: tobis, sill och borstmaskar.

PIGGHAJ (Squalus acanthias) Från norra Bohuslän till Halland. Maxvikt: 15kg. Lektid: vår. Föda: allätare.

BERGGYLTA (Labrus berggylta) Bohuskusten och Hallandskusten. Maxvikt: 4 kg. Lektid: juni-sept. Föda: musslor, räkor, krabbor.

STENBIT-SJURYGG (Cyclopterus lumpus) Från Bohuslän till Norrbotten. Maxvikt: 6 kg. Lektid: feb-maj. Föda: kräftdjur, maskar, maneter och småfisk.

KOLJA (Melanogrammus aeglefinus) Öresund. Maxvikt: 10 kg. Lektid: jan-maj. Föda: Bottendjur.

PIGGVAR (Psetta maxima) Västkusten, Öresund samt östersjön upp till Fårö. Maxvikt: 25kg. Lektid: apr-aug. Föda: Fisk, kräftdjur och musslor.

HÄLLEFLUNDRA (Hippoglossus hippoglossus) Skagerack och Kattegatt. Maxvikt: 300kg. Lektid: dec-apr. Föda: Fisk, hummer, krabba och bläckfisk.

TJOCKLÄPPAD MULTE (Chelon labrosus) Utmed västkusten och Öresund. Maxvikt: 10kg. Lektid: vår-sommar. Föda: snäckor och musslor.

BLEKA (Pollachius pollachius) Bohusländska kusten. Maxvikt: 15kg. Lektid: jan-apr. Föda: kräftdjur,maskar, som äldre övergår den till fiskdiet.

TOBIS (Ammodytes tobianus) Samtliga svenska kuster. Maxvikt: sällan över 20cm lång. Lektid: vår-höst. Föda: plankton och bottendjur.

KUNGSFISK (Sebastes viviparus) Relativt vanlig i Skagerack. Maxvikt: 2 kg. Lektid: jun-aug. Föda: kräftdjur och småfisk.

Till början på sidan!