Norton

Lite Norton-statistik

Av: Carl-Johan Månsson

Dessa grafer visar på hur karpen Norton har tillväxt under åren 1998-2006. Med hjälp av fångststatistik som bygger på rapporter kan man få fram intressanta data och följa karpens tillväxt. Norton har ökat genomsnittligt i vikt 1262 gram per år och i längd 3,25 centimeter per år. Ganska fantastiska data vilket visar på karpens höga tillväxtpotential i rätt vatten. Fisken har under denna period fångats inte mindre än 12 gånger. Detta ger ett bra underlag för att kunna påstå att karpen inte tar skada av fångsterna om man har kunskap om hur man behandlar fisken. Fortsätt att rapportera in era karpfångster så kan vi på bästa sätt följa upp fisket. Och skriv gärna några rader om ert fiske så lägger vi upp det på hemsidan. Information om hur du rapporterar finns under karpsidorna.

Norton fångades inte under tre års tid vilket inte är helt ovanligt i karpvatten. En del fiskar verkar ha perioder då de inte fångas. Graferna visar att fisken växte bra under dessa år, speciellt längdmässigt. Vad kan det då ha berott på att fisken undvek krokbetena under denna treårs period? Kanske den höll sig borta från metarnas beten och hittade mer energirik naturlig föda på andra platser som den föredrog. Kanske det helt enkelt var en slump att den höll sig borta från krokbetena (och de som fiskade).

Fiskars födostrategier varierar mycket beroende på miljön i deras omgivning och konkurrens av andra fiskar. De försöker att maximera intaget av energi vid så låg energiförbrukning som möjligt. Det är inte svårt att tänka sig att karpar i vatten där det mäskas hårt ställer om sin födostrategi efter rådande omständigheter. Är tillgången på bra boilies stor lönar det sig för fisken att äta dessa framför allt annat. En tänkbar hypotes i fallet med Norton kan vara att det under dessa år (99-02) inte mäskades så mycket i sjön och detta gjorde att fisken föredrog naturlig föda. Föredrog betyder i detta fall att det lönade sig att äta bottendjur istället för att söka efter ovanliga boilies. Det lägre fisketrycket dessa år kanske gjorde att fiskarna i sjön inte blev så starkt präglade på boilies och var tvungna att äta naturlig föda.


Norton från juni 2004