Medlemsinformation

Medlemsinformation

MEDLEMSKORT - FISKEKORT
Medlemskort eller fiskekort skall alltid medföras vid fiske och när så avfordras uppvisas för tillsyningsmän.

Medlemskortet gäller som fiskekort inom Stora Hammarsjöns FVO., sjön Hulingen, samt del av Silverån vid parken upp till första vägbron med undantag för Färgsjön där kortet ej gäller 1/3 - 30/11.
Endast medlem kan lösa säsongskort för karpfiske 1/3 -30/11.

För regnbågsvatten: Alegöl, Välen och Djupsjön skall särskilt laxfiskekort lösas.
Endast medlem kan lösa säsongskort (6 mån.) för Regnbågsvatten.
Båthyra Välen/dygn gratis mot uppvisande av giltigt laxfiskekort eller säsongskort för regnbågsvatten.
Medlemskort eller löst fiskekort berättigar ej till fiske i rinnande vatten, inom Stora Hammarsjöns FVO då dessa tjänstgör som reproduktionsområden för laxartad fisk.

Fisket avstängt 9 dagar i oktober, se faktablad.
Bockjakten börjar 16 augusti, visa hänsyn mot jakträttsinnehavarna!

TILLÅTNA FISKREDSKAP
Spinn-haspel-mete-pimpel och flugspö är tillåtet.
Vintertid får högst 5 st. angeldon med enkelkrok utsättas.
Vid ismete är max fem spön tillåtet.

MINIMIMÅTT PÅ FISK
Minimått Öring 40 cm. Vid fångst av dessa fiskar under minimimåttet skall fisken omedelbart återutsättas.
Gädda över 85 cm skall återutsättas. Högst 2 Gäddor per kort och dygn får behållas.
Abborre över 35 cm skall återutsättas.

FÄRGSJÖN
I Färgsjön är flera arter av karp utsatta. Detta medför speciella regler. Max antal spön 3 st/person. Förmäskning får endast ske på färdigröjda platser. Det är inte tillåtet att röja nya platser utan klubbens SFK Krokens tillstånd.
Man bokar plats, datum, namn och telefonnummer i bokningspärm vid info-tavlan, maximal period 1 vecka, måndag-söndag, samt sms till Anders Ström. OBS! Man får inte boka plats utan att fiska!
Använt sunt förnuft för att underlätta för övriga fiskare att få en plats.
All karp skall släppas tillbaka omgående efter vägning, mätning och fotografering samt behandlas med sådan respekt att karpen klarar fångsten utan att få några skador.
Det är tillåtet att säcka karpen på minst 1meters djup för att iordningsställa kamerautrustning eller invänta vittne som kan intyga fångsten.
Underlagsmatta ska användas så att karpen inte skadas, det är inte tillåtet att lägga karpen direkt på marken.
Håv av knutlöst material skall användas. Vid vägning av karp använd knutlöst material. All fångst av karp skall registreras i pärmen vid informationstavlan samt även anmälas via e-mail till kontaktperson, se regler för karpfiske.
Fotokrav gäller vid all fångst av karp. Vid fotografering av fisken skall fiskens huvud peka mot vänster axel, för att kunna identifiera fiskarna vid återfångster.
Bilder skickas oredigerade i jpg-format till kontaktpersonen för karpfisket.
Detta är viktigt för att få en bra dokumentation på karpens utveckling och tillväxt.
Respekteras dessa regler, är förutsättningarna mycket goda för att karpen ska kunna uppnå höga vikter.

ÖVRIGT
Vid skada på båtar eller annat materiel anmäl detta omgående till tillsyningsmän eller styrelsen.
Nedskräpning i naturen får inte förekomma. Finns inte sopsäck vid fiskevattnet tag med skräpet till närmaste sopsäck.
Fiskrens får inte slängas i vattnet eller på strandkanten. Linor m.m. som slängs i naturen kan orsaka stor skada på djur och fågelliv.
OBS! Det är din skyldighet som medlem, att anmäla till tillsyningsmän eller styrelsen, då du ser eller misstänker att olaga eller olovligt fiske försiggår, eller annan skadegörelse sker. Kommer det till klubbens kännedom att du underlåtit dig detta anses du som medskyldig.
För övrigt se faktablad samt karta vilka regler och anvisningar som gäller för Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO.

PÅFÖLJD
Följs inte dessa bestämmelser kan det medföra uteslutning ur klubben samt avstängning från Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO.